Etusivu > Käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Yleistä

Selvitysvelvollisuus.fi -palvelu on osa ILVE Oy:n ja Lixani Oy:n tarjoamia palveluita yrityksille jotka tarvitsevat kehittyneitä sovelluksia toimintansa sekä toimitsijaketjun hallintaan.

2. Määritelmät

Palvelu” tarkoittaa Selvitysvelvollisuus.fi -palvelua.
Asiakas” tarkoitta palveluun liittynyt ja palvelua käyttävä yritys.
Palvelun tarjoaja” tarkoittaa ensisijaisesti ILVE Oy:tä ja toissijaisesti Lixani Oy:ta.
Selvitysvelvollisuuslaki” tarkoittaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 22.12.2006/1233, kuten päivitetty.
Selvitysvelvollisuustiedot” tarkoittaa yritys-, työvoima-, vero-, vakuutus- sekä työterveydenhuoltotietoja kuten Selvitysvelvollisuuslaissa määritelty.
Muuta asiakastiedot” tarkoittaa muita sellaisia tietoja joita Palvelun tarjoaja kerää ja saattaa tarvita toteuttaessaan tarjottua palvelua käyttäjilleen.
Raportti” tarkoittaa Selvitysvelvollisuutta varten yrityksestä luotua asiakirjaa.

3. Soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Asiakkaisiin jotka käyttävät Selvitysvelvollisuus.fi palvelua sopimuskumppaneidensa selvitysvelvollisuuslain edellyttämien velvoitteiden tarkistamiseen. Liittyessään Palveluun ja käyttäessään palvelua, Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja on sitoutunut noudattamaan näitä.

Näissä käyttöehdoissa Asiakas sitoutuu mm. siihen, että Palvelun tarjoajalla on jatkuva oikeus hakea eri tietolähteistä, liittymisen yhteydessä allekirjoitettavalla valtakirjalla, tarvittavia tietoja selvitysvelvollisuuslain edellyttämien tietojen selvittämiseksi. Palvelun tarjoajalla on myös oikeus julkaista sille valtakirjan antaneen Asiakkaan tietoja muissa Palvelun tarjoajan palveluissa, sekä muiden verkkopalvelujen kautta kulloinkin voimassa olevan rekisteriselosteen mukaisesti.

4. Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Asiakkaalla ja tämän omalla henkilökunnalla. Palvelun käyttöoikeutta ei voi siirtää ja Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. Asiakas on velvollinen pitämään salassa saamansa käyttäjätunnuksen.

5. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa siitä, että palveluun Asiakkaan toimesta tallennetut Selvitysvelvollisuustiedot ja muu asiakastieto, ja Palvelun tarjoajalle muutoin pyynnöstä tai erikseen toimitettu tieto, pitävät paikkansa ja pysyvät jatkuvasti ajan tasalla. Asiakkaan on myös välittömästi ilmoitettava mahdollisista yritykseen liittyvistä muutoksista, kuten omistajamuutoksista, Palvelun tarjoajalle mm. jotta mahdollisten valtakirjojen oikeellisuus voidaan taata.

5.1 Rajaukset

Asiakas ei saa käyttää Palvelua automaattisin keinoin. Asiakas ei saa hakea tai ladata Palvelusta Raporttia eikä muuta tietoa käyttämättä Palvelun tarjoamaa Asiakkaille tarkoitettua käyttöliittymää. Asiakas ei saa eristää kaupparekisteriotetta Raportista automaattisin keinoin.

5.2 Tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. Asiakkaalla on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan.

5.3 Korvausvelvollisuus

Mikäli Asiakas rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen välittömästi sekä oikeus mitätöidä käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Asiakkaalle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

5.4 Irtisanominen

Asiakas voi lopettaa Palvelun käytön ilman irtisanomisaikaa suoraan Palvelusta. Palvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle 30 päivän varoitusajalla. Palvelun lopettamisen jälkeen, Asiakkaan Selvitysvelvollisuustiedot säilytetään palvelussa vähintään viiden (5) vuoden ajan, johtuen Selvitysvelvollisuuslain asettamien tietojen säilytysvaatimusten takia.

6. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

6.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista tietoa ikä se ole luonteeltaan yrityskohtaista yksityiskohtaista neuvontaa ja / tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Asiakkaan liiketoimintaan. Asiakas hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Palvelun tarjoaja toimii ainoastaan yritystietojen välittäjänä eikä näin ollen vastaa mistään Palvelun sisältämien tietojen puutteellisuuksista ja virheellisyyksistä tai palvelun keskeytyksistä ja virheistä, taikka näistä aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu Asiakkaalle, tai kenelle tahansa muulle osapuolelle, mistä tahansa tappiosta tai vahingosta johtuen kanteista, vaateista tai toimenpiteistä, ei missään tapauksessa ylitä Asiakkaan maksamia Palvelun käyttömaksuja kertyneeltä kalenterivuodelta.

6.2 Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

7. Palvelun käyttömaksu

Palvelun tarjoaja laskuttaa palvelun käyttömaksun 12 kuukauden välein. Palvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen välittömästi, ellei Asiakas maksa vuosittaista palvelun käyttömaksua yhden kuukauden sisällä eräpäivästä.

Mikäli Asiakas lopettaa Palvelun käytön mistä syystä tahansa, Palvelun käyttömaksuja ei palauteta. Mikäli Palvelun tarjoaja lopettaa Palvelun tarjoamisen, palautetaan vuotuinen käyttömaksu siinä määrin kun sitä ei ole käytetty kuukauden tarkkuudella.

Palvelun tarjoajalla on oikeus tarkistaa Palvelun hintoja. Hintojen muutoksista ilmoitetaan 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa Selvitysvelvollisuus.fi -palvelussa.

8. Tietoja näistä käyttöehdoista

Palvelun tarjoaja voi muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi julkaisemisesta mutta niitä ei sovelleta takautuvasti. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ennen käyttöehtojen muutosten voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy Palvelun muuttuneita käyttöehtoja, on Asiakkaan lopetettava Palvelun käyttö. Palveluun käyttömaksuja ei palauteta.

9. Muuta

9.1 Palvelun tarjoajan referenssioikeus

Palvelun tarjoaja voi mainita Asiakkaan olevan Palvelun tarjoajan asiakas. Tätä tarkemmasta referenssikuvauksesta sovitaan erikseen.

9.2 Riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Palvelun tarjoajan ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät onnistu, riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Edullisin tapa selvittää selvitysvelvollisuuslain vaatimat yritystiedot. Rekisteröitymällä palveluun saat käyttöösi monipuoliset palvelut. Lue lisää